top of page

QUÈ ÉS EL ROCAFORT?

 

L'Agrupament Escolta Rocafort hereta el nom de Bernat de Rocafort, un capità almogàver que va combatre amb Roger de Flor a la Companyia Catlana d'Orient.L'Agrupament Escolta Rocafort és una entitat d'educació en el lleure amb personalitat jurídica pròpia, reconeguda per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. També està reconegut per la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge (FCEG), per l'Asociación de Scouts De España (ASDE) i per l'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM).

 

L'Agrupament Escolta Rocafort es va fundar al 1995 i ha treballat sempre pels infants i joves de Cardedeu. El seu principal objectiu és l'educació d'infants i joves entre els 6 i els 18 anys a través del mètode escolta i guia, fundat per Lord Baden-Powell. Aquest mètode es basa en l'educació en valors a través de l'acció social i el contacte amb la natura, intentant sempre "deixar el món millor del que l'hem trobat" en paraules del propi Baden-Powell.

 

L'A.E. Rocafort va formar part de la Germanor Escolta de Catalunya (GEC) i, després de la fusió amb Scouts Catalans de l'any 2001, va passar a formar part d'Acció Escolta de Catalunya (AEC) on continua avui en dia.

Fes un cop d'ull als projectes i activitats del nostre dia a dia!

Un llarg camí:

història del cau

Notícies:

L'ESCOLTIME ARRIBA AL POBLE Aquest més d'abril ha nascut una nova entitat d'educació no formal a Cardedeu. 

15 d'abril, 1995

EL ROCA VISITA LA JAMBOREE 2011Totes les unitats de l'Agrupament viatjen a Suècia a la trobada internacional.

1 de agost, 2011

SOPAR HISTÒRIC PEL 20è ANIVERSARIReunió de tots els membres de l'agrupament sopen per celebrar els 20.

12 de maig, 2015

QUÈ ÉS L'ESCOLTISME?

 

La finalitat del moviment escolta és contribuir a l'autodesenvolupament dels nois i noies perquè assoleixin el màxim del seu potencial físic, intel·lectual, social i espiritual com a individus, com a ciutadans crítics i responsables i com a membres de les seves comunitats local, nacional i internacional.L'Escoltisme és un moviment d'educació en lleure de caràcter mundial, regulat per l'Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM, en anglès). Actualment formen part d'aquest moviment educatiu més de 30 milions d'escoltes arreu del món procedents de tots els continents i de gairebé tots els països. La principal missió de l'Escoltisme és la formació en valors d'infants i joves aprofitant el temps de lleure. Per fer-ho utilitza com a eines principals l'acció social, el treball en equip i el contacte permanent amb la Natura.

El mètode escolta és una suma interdependent d'elements educatius que formen un tot integrat i unificat per assolir la finalitat del moviment. Cadascun dels elements del mètode té una funció educativa que complementa la incidència dels altres, i per això en dur-lo a terme s'han de donar tots els elements alhora. El mètode escolta es defineix com un sistema d'autoeducació progressiva mitjançant:

 1. uns principis compartits i el compromís envers aquests principis (Llei i Promesa Escolta)

 2. aprendre fent

 3. el treball en equip

 4. la interacció entre joves i adults (educands i educadors)

 5. progressió personal

 6. activitats a la natura

 7. un marc simbòlic.

L'acció educativa de l'escoltisme cap als nois i noies es basa en un sistema de valors que metodològicament s'expressa a través d'un codi de comportament (la Llei escolta) i de l'adhesió explícita i voluntària assumint-lo com a model de conducta (la Promesa escolta). Però per al moviment escolta en el seu conjunt, els valors s'expressen en tres principis, que fan referència a:

 • La dimensió social

 • La dimensió espiritual

 • La dimensió personal

Aquests principis representen el model de societat i de manera de viure que tots els escoltes comparteixen. Històricament, la Llei i la Promesa Escoltes, formulades per Robert Baden-Powell, van esdevenir tant l'eina metodològica central del procés d'autoformació dels joves escoltes com també la manera de comprovar que totes les associacions escoltes del món comparteixen els mateixos valors. Les associacions han de formular la Llei i la Promesa en un llenguatge modern adaptat a la seva cultura i realitat social, una adaptació que ha de ser ratificada per l'organització.

 • El primer principi, que aborda la dimensió espiritual, vol ajudar els joves a transcendir el món material i a buscar els valors espirituals de la seva vida. Malgrat la redacció de la formulació, aquesta recerca de la dimensió espiritual no té per què ser necessàriament una creença religiosa, com ho demostra l'existència des de l'inici d'associacions escoltes laiques en diversos països.

 • El segon principi, que aborda la dimensió social, es defineix com a lleialtat al propi país i alhora promoció de la pau, l'entesa i la cooperació locals, nacionals i internacionals; i participació en el desenvolupament de la societat, reconeixent i respectant la dignitat dels semblants i la integritat de la natura. Aquests dos eixos del deure envers els altres abracen tota la concepció de l'educació en la ciutadania de l'escoltisme

 • Finalment, el tercer principi aborda la dimensió personal i treballa la responsabilitat per al propi desenvolupament. Aquest principi és el que explicita la importància que l'escoltisme dóna a l'individu: és cada persona qui ha d'assumir responsabilitats envers el desenvolupament ple de les seves pròpies capacitats.

bottom of page