top of page

CONSELL DE TÒTEM

 
QUÈ ÉS EL TÒTEM?


El Tòtem és un compromís lliurement escollit mitjançant el qual la persona es compromet a tenir una actitud exemplar envers la resta d’escoltes i de les persones del seu voltant. És un nou pas després de la Promesa Escolta que es basa en tres pilars: el personal, la natura i l’escoltisme.


L’objectiu principal del Consell de Tòtem és dur a terme les totemitzacions. El Consell no té perquè ser un eix d’iniciatives dins del Cau, sinó que es creu que cada totemitzat pot portar a terme les seves activitats individualment. Tot i així, es deixa oberta la possibilitat de que es duguin a terme aquest tipus d’iniciatives, sempre que aquestes no interfereixin en el secretisme i l’aura mística que envolta tot el referent al Tòtem. 


El Tòtem es basa en tres pilars: 

  • El respecte envers la Natura. Fomentar un interès actiu pel Medi Ambient, alhora que cal educar i difondre iniciatives per la defensa de la Natura. 

  • El respecte envers les tradicions escoltes. Els totemitzats tenen la missió de ser salvaguarda d’aquestes tradicions, alhora que tenen un paper fonamental en la transmissió d’aquestes. 

  • L’autosuperació personal. El Tòtem ha de ser un camí per aprofundir en el compromís individual que cadascú ha adoptat com a escolta, enfrontar-se a les seves pors i superar les seves mancances. El totemitzat ha de ser un exemple d’escolta i un model de persona a seguir. 


L’ambientació està inspirada en els costums i les tradicions dels nadius nord-americans. Es va escollir aquesta cultura com a punt de referència per diferents motius: 

 

  • Per representar un excel·lent model d'una cultura que va saber conviure en harmonia amb el Medi ambient. 

  • Per ser una cultura relativament propera i coneguda, sobre la que existeix una gran documentació i amb la que ens podem identificar amb força facilitat. 

 

El totemisme està molt lligat al Moviment Escolta des dels seus inicis per la influència que rebé Lord Baden-Powell quan estructurava l’escoltisme, a través del moviment americà d’Ernest Thompson Seton i el seu llibre The birch-bark roll of the woodcraft indians. El tótem també és un fet molt important en la vida del propi Baden-Powell, que és anomenat “Impeesa”, El llop que mai dorm, pels seus enemics matabeles en les campanyes que dugué a Sud-àfrica:

 

A QUI VA DIRIGIT? 


El Tòtem pot ser sol—licitat per qualsevol membre de l’Agrupament (en actiu) que reuneixi els següents requisits: 

 

  • Ser major d'edat legalment 

  • Tenir la Promesa Escolta, amb 2 anys d'antiguitat

 

Aquests requisits pretenen assegurar que el candidat a la totemització ha assolit una certa maduresa com a persona i dins el món de l’escoltisme. A part d’això, el Consell de Tòtem valorarà molt positivament el fet de que els aspirants hagin realitzat padrinatges de Promesa Escolta.

EL CONSELL DE TÓTEM


El Consell de Tòtem és el nom que rep el conjunt dels totemitzats i és l’òrgan pel qual es regeixen. Aquest es declara autònom i autogestionari; i es reserva el ple dret a actuar en els afers que li son propis, com ara la selecció dels candidats, les proves per assolir la totemització o la cerimònia.


Al estar vinculat a l’Agrupament Escolta Rocafort reconeix com a autoritat màxima a l’Assemblea i el Consell d'Agrupament del mateix. Els totemitzats, al ser membres de l’Agrupament tenen les mateixes obligacions i deures que la resta dels membres. El Consell de Tòtem es fa responsable de qualsevol accident produït el seu àmbit i que puguin derivar en repercussions jurídiques, ambientals o de salut en perjudici de l’Agrupament.


Les activitats i accions que dugui a terme el Consell de Tòtem no poden contravenir, en cap cas, els principis fonamentals de l’escoltisme: LA LLEI i LA PROMESA ESCOLTA, així com destorbar el treball dels totemitzats en les seves unitats.

bottom of page